هدایای گهواره به مکاتب ولایت بدخشان

۱۹۶ جلد از ۷ عنوان کتاب گهواره به ۱۴ مکتب و ۱ نهاد اجتماعی در ولسوالی خاشِ ولایت بدخشان اهداء شد. آقای زلمی نعیمی، یکی از باشندگان ولسوالی خاشِ ولایت بدخشان، به نمایندگی از این مکاتب مسئولیت انتقال و توزیع کتاب‌ها را به عهده گرفت. اسامی مکاتب در ذیل آمده‌است:
۱ـ لیسه‌ی معروف، (۱۴) جلد کتاب
۲ـ لیسه‌ی نسوان شهران، (۱۴) جلد کتاب
۳ـ لیسه‌ی تاجیکها، (۱۴) جلد کتاب
۴ـ لیسه‌ی ذکور دهپاره، (۱۴) جلد کتاب
۵ـ لیسه‌ی نسوان دهپاره، (۱۴) جلد کتاب
۶ـ لیسه‌ی کذرها، (۱۴) جلد کتاب
۷ـ لیسه‌ی ذکور عصمتی، (۱۴) جلد کتاب
۸ـ لیسه‌ی نسوان عصمتی، (۱۴) جلد کتاب
۹ـ لیسه‌‌ی ذکور سر لوله، (۱۴) جلد کتاب
۱۰ـ لیسه‌ی درخان، (۱۴) جلد کتاب
۱۱ـ مدرسه دینی خاش، (۱۴) جلد کتاب
۱۲ـ دارالعلوم خاش، (۱۴) جلد کتاب
۱۴ـ لیسه‌ی نسوان سر لوله، (۱۴) جلد کتاب
۱۵ـ نهاد اجتماعی نخبه‌گان، (۱۴) جلد کتاب

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید