کتاب های گهواره در لیسه البیرونی پیدگه ولسوالی جاغوری

به تعداد ۱۲ جلد از چندین عنوان کتابِ گهواره به آقای فداحسین محمدی، نماینده‌ی«لیسه‌ی البیرونی پیدگه» واقع در ولسوالی جاغوری اهداء شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید