کتاب های گهواره در مکاتب ولایت غزنی

تعداد ۴۵ جلد کتاب کودکانه از عناوین مختلف به آقای بنیاد امید، نماینده‌ی لیسه‌های (پسرانه‌ی المیتو، دخترانه‌ی المیتو، پسرانه و دخترانه‌ی خربید) واقع در ولسوالی جاغوری تحویل داده شد. برای هرکدام از این سه مکتب به تعداد ۱۵ جلد کتاب هدیه شده‌است. عکس از جریان توزیع کتاب‌ها، بعداً منتشر خواهد شد.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید