۲۳۰۰ نسخه از ۲۳ عنوان کتاب گهواره به زبان های پشتو، اوزبیکی و فارسی در کتاب‌خانه‌های عامهٔ افغانستان و شهر کابل.

اگر دست‌تان می رسد، از این کتابخانه به کودکان‌تان کتاب ببرید و با/برای کودکان‌تان بخوانید. پس از خواندن کتاب‌ها را برگردانید تا دیگران هم بتوانند بخوانند.

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید