عبید مهدی

سِمت: مشاور ارشد برای توسعه
آدرس ایمیل: [email protected]

نویسنده‌ و سخنران انگیزشی و مدیریت فردی است. او در سال ۱۳۸۷ کتابی زیر عنوان «کانکوری‌ها بخوانید!» را در افغانستان منتشر کرد که جوانان را در برنامه‌ریزی و آگاهی برای موفقیت در زندگی و کانکور راهنمایی می کند. مقاله‌های او زیر عنوان «به سوی بی نهایت» نیز نشر شده است.

عبید مهدی مسئول ارشد روابط گروه گهواره و همچنین سفیر سازمان «اومنی لیبر» فرانسوی در امور افغانستان است. این سازمان برای کودکان در سراسر جهان کتاب و مواد آموزشی تهیه می‌کند.