چرا سگ‌ها از پشک‌ها نفرت دارن؟ | ترجمه‌ی حضرت وهریز

افسانه‌های کودکانه به گروهی از افسانه‌ها گفته می‌شود که مخاطب آن کودکان سه تا یازده سال باشند. در حقیقت افسانه‌های کودکان اولین گونه‌ی ادبی بوده‌ است که انسان از روزگار آشنایی با زبان و کارکردهای ادبیِ زبان، برای کودکان ساخت و پرداخت تا با استفاده از این افزار و شگرد بتواند هم آن‌ها را سرگرم کند و هم سنت‌ها و آموزه‌های زیستی را از راهی غیرمستقیم به آن‌ها منتقل سازد.

[download id=”1025″]

دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید